Skip Navigation Links
فهرست کل برنامه ها
کارگاه 1: فنآوری و کارآفرینیExpand کارگاه 1: فنآوری و کارآفرینی
کارگاه 2: مدیریت پروژهExpand کارگاه 2: مدیریت پروژه
کارگاه 3: کارآفرینی و تجارب کارآفرینانهExpand کارگاه 3: کارآفرینی و تجارب کارآفرینانه
کارگاه 4: ایده، خلاقیت و طرح کسب و کارExpand کارگاه 4: ایده، خلاقیت و طرح کسب و کار
کارگاه 5: حقوق تجارتExpand کارگاه 5: حقوق تجارت
کارگاه 6: بازاریابیExpand کارگاه 6: بازاریابی
کارگاه 7: محیط کسب و کارExpand کارگاه 7: محیط کسب و کار
کارگاه 8: تامین مالیExpand کارگاه 8: تامین مالی
کارگاه 9: شرکت های دانش بنیانExpand کارگاه 9: شرکت های دانش بنیان
کارگاه 10: مالکیت فکریExpand کارگاه 10: مالکیت فکری
کارگاه 11: تشکیل،ثبت،ارکان شرکت های تجاریExpand کارگاه 11: تشکیل،ثبت،ارکان شرکت های تجاری
کارگاه 12: رویه صادرات بهداشت و سلامتExpand کارگاه 12: رویه صادرات بهداشت و سلامت
کارگاه 13: آشنایی با مباحث مالی شرکت هاExpand کارگاه 13: آشنایی با مباحث مالی شرکت ها
    اطلاعات برنامهامتیاز برنامه: 0 هزینه کسب امتیاز: رایگان
تاريخ انتشار: 1394/09/03 تاریخ انقضاء: 1395/06/31
تاریخ انقضاء ارائه گواهی: 1395/06/31
جامعه هدف : همه اشخاص
موضوع: معرفی شرکت های دانش بنیان و تعریف محصول
مولف برنامه: سعید سلیمی
دانشگاه: -
دانشکده: -
گروه آموزشی: -
همکار تدوین:
اهداف برنامه: توسعه شرکت های دانش بنیان
معرفی برنامه: در این برنامه سعی می شود، ابتدا قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان یکبار بازخوانی شود. سپس تحلیلی کیفی از استوار بودن این قانون در مقایسه با سایر قوانین ارائه می شود. پس از آن فرآیندهای اجرایی توضیح داده می شوند. سپس تعریف و دسته بندی های موجود از شرکت های دانش بنیان بیان می گردد. پس از آن محصول دانش بنیان تعریف می شود.
نوع برنامه: عمومی
کلمات کلیدی: قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان;شرکت دانش بنیان;محصول دانش بنیان;سه شرط ضمنی;فرآیند ارزیابی